منابع در دسترس دانش آموزان عزیز دبیرستان مهندس نجفی برای آمادگی امتحانات خردادماه: 🎦

فیلم های آموزشی یادگیری معکوس ▶️

فیلم های ذخیره کلاس های آنلاین در سامانه سهام 📚

جزوات ارائه شده در سامانه سهام

از فرصت باقی مانده استفاده کنید!