اجرای نمایش داستان لیله المبیت به همراه یادگیری مشارکتی
درس پیام های آسمانی

دبیر محترم: جناب آقای آقایاری