اهداء جوایز اولین مرحله از جام علمی

لیگ دسته اول پایه هفتم:

محمدصادق اقوام خرازی
محمد کیانی
امیرمحمد محجوب