اهداء جوایز
اولین مرحله از جام علمی

لیگ دسته اول پایه هشتم:

مهدی کاظمی
علی صادقیان
سید ایلیا اسداللهی