اهداء جوایز اولین مرحله از جام علمی

لیگ دسته دوم پایه هشتم:

امیرحسین حقیقی
علی ذاکری
مهدی دهقانی