اهداء جوایز اولین مرحله از جام علمی

لیگ برتر پایه نهم:

علی نیکبخت
مانی مظاهری