اهداء جوایز
اولین مرحله از جام علمی

لیگ برتر پایه هشتم:

پوریا کامیابی
محمدمهدی نظری
مهدی صدرارحامی