پویش ملی کتاب قهرمان

با محوریت کتاب
آب هرگز نمی میرد !

با حضور دبیر محترم ادبیات:
جناب آقای فرهادیه