حضور جناب آقای کمال
ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار اصفهان جهت بازدید از طرح ویژه “یادگیری معکوس” در دبیرستان غیردولتی مهندس نجفی