حضور جناب آقای اعتدادی
مدیرکل محترم اداره آموزش و پرورش استان اصفهان جهت بازدید از طرح ویژه “یادگیری معکوس” در دبیرستان غیردولتی مهندس نجفی