بت‌نام مدارس صالحین آغاز شد؛

🔸 دبیرستان دوره اول صالحین ۱
🔹 دبیرستان مهندس نجفی (صالحین۲)
▫️ دبیرستان دوره دوم صالحین

📮 برای ثبت‌نام در پایه‌های هفتم و دهم از طریق سایت مجتمع آموزشی صالحین اقدام کنید.

 www.salehinisf.ir