برنامه جلسات آنلاین دبیران محترم با والدین گرامی (هفته دوم مهرماه)

از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۳

حضور جداگانه پدر و مادر با دو اکانت بصورت همزمان امکان پذیر می باشد.