برگزاری اولین امتحان حضوری خردادماه
پایه نهم

با رعایت شرایط بهداشتی