تحوّل در زمینه‌ی مسائل آموزش این است که ما… آموزش های عمقی قرار بدهیم؛ عمقی، کاربردی،
نه صرفاً حفظی؛ درس ها و بحث های فایده‌محور را مطرح بکنید.

از بیانات رهبر معظم انقلاب
در ۱۴ خردادماه ۹۹

تصویر: تعدادی از کلاس های مهارتی روزهای پنجشنبه
دبیرستان غیردولتی پسرانه مهندس نجفی(صالحین ۲)