ثبت‌نام مدارس صالحین آغاز شد؛

دبیرستان دوره اول صالحین ۱
دبیرستان مهندس نجفی (صالحین۲)
دبیرستان دوره دوم صالحین

برای ثبت‌نام در پایه‌های هفتم و دهم از طریق سایت مجتمع آموزشی صالحین اقدام کنید.

www.salehinisf.ir