طرح ویژه
یادگیری معکوس

باحضور دبیر محترم فارسی
جناب آقای فرهادیه