جلسه توجیهی کلاس هفتم طرح ویژه یادگیری معکوس

باحضور دبیر محترم علوم

جناب آقای رحمتی