دبیــــرستان دوره دوم صالحیـــن

پیش ثبت نام پایه دهم
در رشته های علوم انسانی، ریاضی فیزیک و علوم تجربی

مهلت ثبت نام :
تا آخر اردیبهشت

نشانی :
خیابان نبوی منش ، کوچه ۱۴۲
تلفن: ۰۳۱۳۳۶۵۹۴۵۰ همراه: ۰۹۱۳۶۲۷۷۵۹۷