«سلسله نشستهای آموزش خانواده»

رمز اثرگذاری خانواده بر روی فرزندان و جامعه، در بهبود فضای آن نهفته است.
و این در گرو کسب مهارتهای ارتباطی موثر در خانواده خواهد بود.

کارگاه مهارتهای ارتباطی زوجین

سه شنبه ۲۴ دی، ساعت ۱۴:۳۰

این برنامه برای خانواده صالحین رایگان است و نیاز به ثبت نام ندارد.

خانه سبز
مدرسه شبانه روزی آموزش خانواده

دبیرستان دوره دوم صالحین

https://ble.im/khane_sabz_salehin

https://ble.im/salehinedu

http://salehind2.ir