دبیرستان غیردولتی پسرانه مهندس نجفی برگزار می کند:

سهام نما

نخستین رویداد آنلاین
تولید محتوای آموزشی تعاملی دانش آموزی

در دوبخش فردی و گروهی

همراه با جوایز ویژه

www.Saham-Najafi4.ir