عاقبت هممون مرگه!

وقتی هممون قراره بمیریم، چرا درس بخونیم؟!

راستی! مگه فردا شما امتحان ندارید؟!