باحضور دبیر محترم قرآن:

جناب آقای غازی

یکشنبه ۱۴ مهرماه