در دبیرستان مهندس نجفی برگزار شد:

کارگاه آشنایی با طرح ویژه
یادگیری معکوس

ویژه مدیران مدارس
دوره اول متوسطه
اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار اصفهان