در سالن همایش های آنلاین دبیرستان مهندس نجفی

میزبان مدیران و تسهیلگران محترم
مدارس نواحی ۳، ۴ و ۶ شهر اصفهان
هستیم