این مردمند
که ناگهان با یک حرکت
روز نهم دی را هم متمایز میکنند.