اولین جلسه آنلاین
ویژه والدین محترم

برای آشنایی با برنامه های آموزشی و تربیتی
دبیرستان آنلاین مهندس نجفی

جمعه و شنبه(۸ و ۹ فروردین ماه)