کسب رتبه برتر جشن ستارگان ۲۰
در استان اصفهان

توسط دبیرستان غیردولتی پسرانه مهندس نجفی(صالحین۲)