برگزاری کلاس های آنلاین
مطالعات اجتماعی و علوم

با حضور دبیران محترم
جناب آقای یعقوبی
و جناب آقای رحمتی