مدرسه تعطیله،
ولی ما آنلاین در کنار هم هستیم؛

آزمون آنلاین درس علوم تجربی

در سامانه آنلاین منتا(سایت و اپلیکیشن)

برای همه دانش آموزان عزیز فعال گردید!

یادگیری تعطیل نمیشه!