برترین های علمی
کلاس نهم دو
در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷
محمد سروش فتاحی:۱۹.۸۷
محمدرضا بیگ زاده:۱۹
مهدی صالحی:۱۹.۷۹
سینا معینی:۲۰
متین دهقانی:۲۰
محمد کمالی:۲۰
سید محمدرضا حجازی:۲۰
محمد جواد خیر خواه:۱۹.۷۹
امیرحسین عظیمی:۱۹.۵۷
علی اصغر تقیان:۱۹.۷۹