اگر قصد آشنایی بیشتر با طرح پنجشنبه های مهارتی را دارید؛
مقاله ویژه دبیرستان غیردولتی مهندس نجفی(منتشر شده در مجله رشد مشاور) را مطالعه فرمایید!