بازدید مدیرکل محترم اداره آموزش و پرورش استان اصفهان از طرح یادگیری معکوس

حضور جناب آقای اعتدادی مدیرکل محترم اداره آموزش و پرورش استان اصفهان جهت بازدید از طرح ویژه "یادگیری معکوس" در دبیرستان غیردولتی مهندس نجفی

بازدید ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه۴

حضور جناب آقای کمال ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار اصفهان جهت بازدید از طرح ویژه "یادگیری معکوس" در دبیرستان غیردولتی مهندس نجفی