برترین های علمی نهم دو

برترین های علمی کلاس نهم دو در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ محمد سروش فتاحی:19.87 محمدرضا بیگ زاده:19 مهدی صالحی:19.79 سینا معینی:20 متین دهقانی:20 محمد کمالی:20 سید محمدرضا حجازی:20 محمد جواد خیر خواه:19.79 امیرحسین عظیمی:19.57 علی اصغر تقیان:19.79