برترین های علمی نهم یک

برترین های علمی کلاس نهم یک در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ محسن میرزایی:19.86 دانیال محمدی:19.93 امیرحسین فقیهی نیا:19.93 یونس نادی:19.93 امیرحسین رنجبر:19.64 محمد هادی شریفی:19.71 علی رفیعی:20 مهدیار امین زاده:19.71