کلیه کلاس ها روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه
بصورت چهارگزینه ای(تستی) به شرح زیر برگزار می گردد:

کلاس های هفتم :
از درس های ریاضی، علوم و فارسی پایه ششم

کلاس های هشتم :
از درس های ریاضی، علوم، ادبیات، زبان انگلیسی و عربی پایه هفتم

کلاس های نهم :
از درس های ریاضی، علوم، ادبیات، زبان انگلیسی و عربی پایه هشتم