آزمون آنلاین جامع علمی
ویژه دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم

پنجشنبه ۲۰ آذر
اطلاعات بیشتر در کانال های کلاسی اعلام می گردد.