آزمون آنلاین درس مطالعات اجتماعی
امروز راس ساعت ۱۷ در سامانه منتا برگزار می گردد.