تغییر زمان برگزاری مرحله اول
آزمون بین المللی تیمز timss

احتراما باطلاع دانش آموزان محترمی که در این آزمون ثبت نام نموده اند، می رساند:
زمان اجرای ارزشیابی مرحله ی اول
روز دوشنبه مورخه ۲۸ بهمن
طبق برنامه ریزی اداری انجام می پذیرد.

ساعت و مکان اجرای آزمون و نحوه ی زمان توزیع سوالات متعاقباً حضورتان ارسال می گردد

مبنای طراحی سوالات براساس بودجه بندی دروس ریاضی و علوم در نیمسال اول خواهد بود.