موفقیت بیشتر در امتحانات دی ماه
با شرکت در آزمون های آمادگی آنلاین

یک روز قبل از امتحان اصلی به منظور ایجاد امکان خودآزمایی دانش آموزان عزیز، پیش از آزمون اصلی دی ماه، آزمون آمادگی آنلاین در سامانه منتا توسط دبیر مربوطه فعال می گردد.