مرحله اول آمادگی جسمانی
(استقامت عضلانی،چابکی،انعطاف،سرعت)

دبیر محترم:جناب آقای ماموریان