اجرای طرح زیباسازی ورودی آموزشگاه

بی صبرانه مشتاق حضور شما دانش آموزان عزیز در مدرسه هستیم! 🤲

با دعا برای رفع بیماری کرونا و با امید به شروع طرح واکسیناسیون ملی