برنامه برگزاری امتحانات مشترک آنلاین آبان ماه

کلیه امتحانات فوق صبح ها(در بین ساعات اول تا چهارم) در سامانه سهام برگزار می گردد.