ضمن تشکر از همکاری والدین گرامی،اسامی منتخبین محترم انتخابات انجمن اولیاء و مربیان (به ترتیب حروف الفبا) اعلام می گردد.