اهداء جوایز رتبه های برتر آزمون آغازین

پایه نهم:
علی نیکبخت

پایه هشتم:
محمدمهدی نظری

پایه هفتم:
علیرضا قیاسی