اولین جام علمی
دبیرستان غیردولتی مهندس نجفی

در سه گروه:
لیگ برتر
لیگ دسته اول
لیگ دسته دوم

با جوایز مختلف برای
مدال های رنگارنگ 🥇🥈🥉

برای هر سه پایه بصورت جداگانه