برای اولین بار در مدارس شهر اصفهان
دبیرستان مهندس نجفی برگزار می کند:

کلاس آنلاین:

با امکان:
تدریس آنلاین تصویری توسط معلم
رفع اشکال
پرسش و پاسخ صوتی و متنی
ذخیره کلاس

کرونا را شکست می دهیم