لیگ فوتسال

جام دهه فجر

ویژه دانش آموزان
دبیرستان غیردولتی مهندس نجفی

سالن شهید مطیع
(ورزشگاه اختصاصی دبیرستان مهندس نجفی)