جدول زمانی برگزاری کلاس های
طرح پنجشنبه های مهارتی(ایران مهارت)