باحضور دبیران محترم و والدین گرامی

پایه هفتم :
چهارشنبه- ۲۴ مهرماه
ساعت ۹ صبح

پایه هشتم :
یکشنبه- ۲۸ مهرماه
ساعت ۹ صبح

پایه نهم :
سه شنبه- ۳۰ مهرماه
ساعت ۹ صبح