جلسه آموزش خانواده

با حضور جناب آقای امیریان
(مشاور محترم آموزشگاه)

ویژه والدین محترم پایه هفتم